Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia a definície pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou 1plus1 s.r.o., so sídlom Miletičova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 46 865 462 (ďalej len ako prevádzkovateľ), prevádzkujúcou webový portál 1plus1, ktorý je prevádzkovaný aj ako mobilná aplikácia (ďalej len portál) a návštevníkom portálu. (ďalej len „návštevník“).

Portál slúži na zvýhodnený nákup rôznych druhov tovarov alebo služieb v podobe zľavového kupónu alebo zľavového linku alebo inej formy benefitu (ďalej len akcia), ktorý si môže návštevníkom portálu zakúpiť. Tovary a služby, na ktoré je možné uplatniť akciu po jej zakúpení na portáli, poskytujú zmluvní partneri prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ plní len úlohu sprostredkovateľa a nezodpovedá za kvalitu a množstvo tovarov alebo služieb poskytnutých zmluvnými partnermi prevádzkovateľa.

Akcia je zľavový kupón, zľavový link alebo iná forma benefitu, ktorý obsahuje najmä:
- Názov produktu na ktorý sa akcia vzťahuje
- Opis produktu
- Pôvodnú cenu produktu
- Cenu po uplatnení akcie
- Platnosť kupónu
- Maximálny počet uplatnení akcie na jednu osobu
- Informácie ako uplatniť akciu
- Storno podmienky

Zmluvní partneri prevádzkovateľa sú obchodné spoločnosti alebo živnostníci, poskytujúci svoje tovary alebo služby na portáli. Zmluvní partneri zodpovedajú za svoje tovary a služby poskytované na portáli.

Návštevníkom je spotrebiteľ, ktorý navštívi portál, za účelom zakúpenia akcie.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podmienky predaja na účely týchto VOP sú podmienky uvedené pri konkrétnej akcii.

II. Nákup akcie

Nákup akcie návštevníkom je možný len cez mobilnú aplikáciu, ktorú si návštevník stiahne do svojho mobilného zariadenia (mobilný telefón, tablet a iné) cez AppStore alebo Obchod Play.

Návštevník kupuje akciu na portáli v digitálnej podobe, najmä vo forme zľavového kupónu, zľavového linku alebo iného benefitu. Nákup sa uskutoční zaplatením kúpnej ceny, uvedenej na portáli, za akcie vybraté návštevníkom. Návštevník má možnosť sa pred vykonaním nákupu oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami, pokiaľ takéto poplatky existujú. Táto cena bude zobrazená na portáli a taktiež bude uvedená v potvrdzujúcej správe doručenej návštevníkovi elektronicky v aplikácii.

Akcia bude doručená návštevníkovi elektronicky až po zaplatení plnej kúpnej ceny.

Návštevník si je vedomý, že mu kúpou akcie, ktoré sú v obchodnej ponuke prevádzkovateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov prevádzkovateľa alebo zmluvných partnerov prevádzkovateľa, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

III. Ceny

Kúpna cena každej akcie ponúkanej na portáli je jednotná, vo výške 1 € (slovom jedno euro) vrátane DPH.

IV. Platobné podmienky

Na portáli je platba možná len platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.

V. Dodanie

Dodanie akcie je elektronické vo forme zľavového kupónu, zľavového linku alebo iného benefitu doručeného na emailovú adresu návštevníka, prípadne bude možné ju získať priamo v aplikácii portálu.

VI. Vrátenie akcie

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Odstúpenie zasielajte elektronicky na emailovú adresu

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu, zaplatenú návštevníkom za konkrétnu akciu danému návštevníkovi v prípade, ak návštevník splnil podmienky uplatnenia akcie uvedené v konkrétnej akcii, avšak zmluvný partner prevádzkovateľa neposkytol tovary alebo služby v požadovanej kvalite alebo požadovanom množstve. Návštevník je povinný preukázať splnenie podmienok konkrétnej akcie.

VII. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov sú upravené v dokumente GDPR, ktorý môžete nájsť tu.

VIII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar a služby, zakúpené u zmluvného partnera po uplatnení akcie sa riadia reklamačným poriadkom prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami zmluvného partnera, u ktorého bol tovar alebo služba zakúpené. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za tovary a služby poskytnuté zmluvnými partnermi prevádzkovateľa.

IX. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a návštevníkom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča návštevníkovi najskôr využiť kontakt na 1plus1 pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.08.2018


V Bratislave, dňa 30.08.2018